Inscripció - L'enginyeria 4.0, un món ple d'oportunitats laborals

 

Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari, tal com es descriu en la taula d’informació sobre protecció de dades , que he llegit. Aquest consentiment inclou l'autorització expressa a la UPC, a captar, obtenir, publicar, explotar i cedir total o parcialment, tots els drets d'imatge i veu, i altres drets de propietat intel·lectual obtinguts o captats per qualsevol suport o mitjà de difusió, durant la seva participació en l'activitat, amb fins comercials, publicitaris o anàlegs, i en material publicitari online i offline que la UPC determini (inclosos revista, webs i xarxes socials i altres mitjans que puguin existir en un futur), i tot sense limitació d'actes de comunicació, per a un període de temps il·limitat, autoritzant igualment l'adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol classe de contraprestació.
© 2017 All rights reserved by UPC Manresa