Doctorat

en Recursos Naturals i Medi Ambient

Vols transformar el món cap a una societat més sostenible?   

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient és una eina per al coneixement de les tècniques d'obtenció dels materials a partir dels georecursos, tot i vetllant per la seva sostenibilitat. En aquest sentit s'estudien aquells recursos naturals geològics d'utilitat tenint cura de la preservació del medi ambient.

La societat del segle XXI precisa de tecnologies que permetin un òptim aprofitament dels recursos naturals, mantenint en tot moment una actitud respectuosa amb els criteris de sostenibilitat exposats a Johannesburg i en el Fòrum Universal de les Cultures del 2004. En aquest marc, el programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient proposa un conjunt de línies d'investigació que han afavorit durant els 14 anys de la seva existència una major conscienciació en la preservació del medi ambient fonamentalment en l'àrea d'influència. En aquest sentit, el programa té una clara vocació internacional; així anualment rep desenes de peticions d'acceptació al programa procedents d'una gran varietat de països. Desafortunadament els recursos econòmics disponibles només permeten satisfer un número reduït d'admissions d'estudiants procedents de països en desenvolupament.

El programa desenvolupa les seves investigacions en l'àmbit de l'ús dels recursos geològics disponibles sota el prisma de la minimització del seu impacte ambiental. Aquesta perspectiva és considerada des d'un punt de vista holístic, que inclou tots els aspectes medioambientals, des de l'obtenció de la matèria primera fins a la seva deposició un altre cop convertit en residu, incloent totes les etapes relacionades amb la seva transformació físico-química.

Per una altra part, el caràcter multidisciplinar i integrador del programa afavoreix la incorporació al mateix d'investigadors de diferents àmbits, el que suposa una excel·lent eina de promoció pel personal docent de l'EPSEM.

Un altre aspecte a destacar que justifica la necessitat del programa fa referència a la territorialitat. Sota la premissa de que la Universitat ha de ser accessible per a totes les zones geogràfiques, el programa de doctorat compleix perfectament amb aquesta missió cohesionadora del territori. El programa ha de vertebrar totes les activitats d'investigació desenvolupades pels diferents col·lectius existents en la seva zona d'influència. Així doncs, a més del caràcter aglutinador en l'EPSEM, també se li atribueix al programa una component d'integració socio-cultural.

Mencions d'excel·lència

Menció d'excel·lència MEE2011-0448: 2011, 2012 i 2013.


Nou centre de recerca SSR

Smart Sustainable Resources, un nou centre de recerca de la UPC Manresa.

Taxa d'ocupació

La taxa d'ocupació és superior a la de la població activa pel mateix període de referència i tram d'edat.

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient va ser aprovat per la UPC fa més de 14 anys, durant els quals ha liderat un procés d'integració d'un número creixent d'investigadors que han apostat per una gestió sostenible dels recursos geològics en la seva transformació industrial.

L'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), seu del Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, responsable del programa de doctorat en qüestió, presenta com a centre que pertany a la UPC una sèrie de característiques diferencials que han condicionat de forma significativa el desenvolupament històric i la situació actual de l'activitat investigadora que en ella s'hi realitza. L'EPSEM és un centre a on, des de la seva integració a la UPC al 1972, s'han impartit fins fa poc únicament titulacions de primer cicle (Enginyeria Tècnica de Mines, Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions). L'absència fins fa pocs anys d'un segon cicle consolidat, ha contribuït a que molts alumnes continuïn els seus estudis en d'altres centres, dificulten el flux natural d'alumnes de nou ingrés al programa de doctorat.

Un altre condicionant de l'EPSEM resideix en el fet que geogràficament es troba distanciada d'altres centres d'investigació de la UPC. En concret són 60 km els que la separen dels campus de Barcelona i 40 del campus més proper (Terrassa).

Aquesta distància ha permès però consolidar sinèrgies amb diferents departaments amb representació a l'EPSEM al voltant d'una investigació enfocada a la transformació dels recursos naturals i respectuosa amb el medi ambient. Cal assenyalar que els estudis més antics (i també singulars) de l'EPSEM són els relacionats amb la mineria, amb més de 65 anys d'existència.

Tot això anteriorment citat ha afavorit que l'EPSEM posseeixi una consciència de centre molt acusada, pel que el programa de doctora de Recursos Naturals i Medi Ambient, tot i que liderat pel Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, aglutina a doctors de molt diverses àrees de coneixement. Per aquest motiu l'historial científic del mateix és molt variat, i les activitats d'investigació desenvolupades presenten un elevat caràcter multidisciplinar.

Malgrat les dificultats exposades, l'entusiasme i l'elevat esforç realitzat pels components del programa, ha permès endegar una activitat investigadora comú. Donada la citada variabilitat formativa dels recursos humans, la temàtica que ha aglutinat a tots des d'una perspectiva pluridisciplinar és el medi ambient.

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació, tens preguntes, ens vols visitar, vols parlar amb algun professor,...

Contacta'ns
© 2017 All rights reserved by UPC Manresa